Yhteiskunnallinen nettovaikutuksemme on vahvasti positiivinen 

Lamor Corporation Oyj on ensimmäinen suomalainen yhtiö, jolle on myönnetty Nasdaqin Green Equity Designation -merkintä. Merkintä tukee listattujen yhtiöiden siirtymää kohti vihreitä liiketoimintamalleja ja strategioita sekä mahdollistaa paremman näkyvyyden sijoittajille yhtiön vihreään strategiaan ja tavoitteisiin liittyen.

Nasdaq Green Equity Designation voidaan myöntää listatuille yhtiöille, joiden liiketoiminnasta yli 50 prosenttia muodostuu ympäristöystävälliseksi luokitelluista liiketoimista ja joiden investoinneista yli 50 prosenttia kohdistuu vihreäksi luokiteltavaan toimintaan. Hakemusvaiheessa Nasdaqin hyväksymä arvioija tekee yhtiön liiketoiminnasta ja investointien ympäristöystävällisyydestä laadullisen arvioinnin todentaakseen, että yhtiö täyttää Nasdaq Green Equity Designation -merkinnän edellytykset. Norjalainen Cicero Shades of Green teki tämän arvioinnin Lamorista. Cicero Shades of Greenin raportti on luettavissa Lamorin verkkosivuilla osoitteessa: www.lamor.com/fi/vastuullisuus

Lamor sai oikeuden Nasdaqin Green Equity Designation -merkintään 19.1.2022.

Haluamme toimia vastuullisesti

Osana missiotamme puhdistaa maailma, meidän on itsekin kannettava vastuu kaikesta tekemisestämme ja kiinnitettävä erityistä huomiota liiketoimintamme kokonaisvaikutuksiin. 

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme vastuullisella tavalla, joka takaa ihmisten terveyden ja turvallisuuden, ympäristön suojelun sekä tuotteidemme ja palveluidemme laadun.

The Upright Projectin tutkimuksen mukaan yhteiskunnallinen nettovaikutuksemme on vahvasti positiivinen[1]. Pystymme tuottamaan liiketoiminnallamme niukoilla resursseilla laajoja ympäristö- ja terveyshyötyjä, joihin kuuluu muun muassa luonnon monimuotoisuuden suojeleminen, päästöjen ja jätteiden vähentäminen sekä niukkojen ympäristöresurssien säästäminen. Nettovaikutussuhdelukumme on +74 %, mikä on huomattavan korkea verrattuna Nasdaq Helsingin keskiarvoon (-13). Nettovaikutussuhde muodostuu positiivisten ja negatiivisten yhteiskuntavaikutusten erotuksen suhteesta positiivisiin yhteiskuntavaikutuksiin.

Vahvasti säännelty toimiala

Toimialamme on vahvasti säänneltyä, sillä lainsäädännöllä on keskeinen merkitys ympäristönsuojelun tavoitteiden saavuttamisessa. Noudatamme tarkoin toimialamme lainsäädäntöä, erilaisia standardeja ja määräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi jätteiden ja haitallisten aineiden käsittelyä, liiketoiminnan luvanvaraisuutta, terveyttä ja turvallisuutta, tietosuojaa, julkisia hankintoja, työvoiman käyttöä, kilpailua, yritystoimintaa yleisesti ja verotusta.

Noudatamme toiminnassamme kaikkia ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifiointien standardeja. Lisäksi olemme perustaneet ja toteuttaneet integroituja terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmiä (HSSEO – IMS), jotka on suunniteltu parantamaan ja tehostamaan tiettyjen terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatunäkökohtien huomioon ottamista toiminnassamme.

Tulemme myös julkaisemaan kestävän kehityksen raportin vuoden 2022 aikana vuoden 2021 vuosikertomuksen yhteydessä.

[1] Lähde: The Upright Projectin Yhtiön tilauksesta elokuussa 2021 toimittama tutkimus