Yhteiskunnallinen nettovaikutuksemme on vahvasti positiivinen 

Osana missiotamme puhdistaa maailma, meidän on itsekin kannettava vastuu kaikesta tekemisestämme ja kiinnitettävä erityistä huomiota liiketoimintamme kokonaisvaikutuksiin. 

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme vastuullisella tavalla, joka takaa ihmisten terveyden ja turvallisuuden, ympäristön suojelun sekä tuotteidemme ja palveluidemme laadun.

The Upright Projectin tutkimuksen mukaan yhteiskunnallinen nettovaikutuksemme on vahvasti positiivinen[1]. Pystymme tuottamaan liiketoiminnallamme niukoilla resursseilla laajoja ympäristö- ja terveyshyötyjä, joihin kuuluu muun muassa luonnon monimuotoisuuden suojeleminen, päästöjen ja jätteiden vähentäminen sekä niukkojen ympäristöresurssien säästäminen. Nettovaikutussuhdelukumme on +74 %, mikä on huomattavan korkea verrattuna Nasdaq Helsingin keskiarvoon (-13). Nettovaikutussuhde muodostuu positiivisten ja negatiivisten yhteiskuntavaikutusten erotuksen suhteesta positiivisiin yhteiskuntavaikutuksiin.

Vahvasti säännelty toimiala

Toimialamme on vahvasti säänneltyä, sillä lainsäädännöllä on keskeinen merkitys ympäristönsuojelun tavoitteiden saavuttamisessa. Noudatamme tarkoin toimialamme lainsäädäntöä, erilaisia standardeja ja määräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi jätteiden ja haitallisten aineiden käsittelyä, liiketoiminnan luvanvaraisuutta, terveyttä ja turvallisuutta, tietosuojaa, julkisia hankintoja, työvoiman käyttöä, kilpailua, yritystoimintaa yleisesti ja verotusta.

Noudatamme toiminnassamme kaikkia ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifiointien standardeja. Lisäksi olemme perustaneet ja toteuttaneet integroituja terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmiä (HSSEO – IMS), jotka on suunniteltu parantamaan ja tehostamaan tiettyjen terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatunäkökohtien huomioon ottamista toiminnassamme.

Tulemme myös julkaisemaan kestävän kehityksen raportin vuoden 2022 aikana vuoden 2021 vuosikertomuksen yhteydessä.

[1] Lähde: The Upright Projectin Yhtiön tilauksesta elokuussa 2021 toimittama tutkimus