Lamorin kohdemarkkina

Lamorille olennaisia markkinoita ovat maailmanlaajuisesti öljyntorjuntamarkkina sekä jätteen- ja vedenkäsittelymarkkinoiden osa-alueet, joissa yhtiöllä on liiketoimintaa tai joihin sillä on olemassa tai suunnitteilla kaupallisia ratkaisuja.

Yhtiön johto arvioi Lamorin lähivuosien kohdemarkkinapotentiaaliksi noin 30 miljardia euroa. 

(Lähivuosien kohdemarkkinapotentiaali perustuu yhtiön johdon arvioon maaperän puhdistusliiketoiminnan kohdemarkkinoiden laajentumisesta sekä liiketoiminnan alkamiseen pyrolyysiteknologian muovinkierrätysmarkkinalla, jonka ennustetaan kasvavan yli 25 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä (McKinsey & Company: How plastics waste recycling could transform the chemical industry).)

Öljyntorjuntamarkkina*

Öljyntorjuntamarkkina koostuu muutamasta kymmenestä usean miljoonan euron vuotuiseen liikevaihtoon yltävästä toimijasta sekä lukuisista pienemmistä paikallisista palveluntarjoajista. Merkittäviä laitevalmistajia toimii markkinassa Lamorin ohella vain muutamia.

Arvioimme suurimpien markkinatoimijoiden kokonaisliikevaihdon perusteella öljyntorjuntamarkkinan kooksi vähintään 600 miljoonaa euroa, minkä lisäksi markkinalla on pienempiä, paikallisia toimijoita, joiden osuuden markkinasta arvioimme olevan noin 20 prosenttia. Kokonaisarviomme kansainvälisen öljyntorjuntamarkkinan koosta on noin 750 miljoonaa euroa.

Arvioimme Lamorin öljyntorjuntakohdemarkkinan kasvavan eritoten riittävän öljyntorjuntavalmiuden varmistamiseen kohdistuvien tarpeiden kasvaessa. Öljyvuotojen kaltaisten tulevaisuuden ympäristötuhojen estäminen nähdään enenevissä määrin hyödylliseksi investointikohteeksi, sillä riittävä varautuminen vähentää merkittävästi ympäristöllistä ja rahallista kokonaisriskiä. Öljyntorjuntaratkaisuilla on keskeinen rooli öljy-yhtiöiden muutoksessa kohti kestävämpää liiketoimintaa. Ympäristötietoisuuden ja rannikkoalueiden arvon noustessa tarve tehokkaalle öljyvuotojen ennaltaehkäisemiselle ja torjunnalle on öljy-yhtiöille entistä tärkeämpää. Näkemyksemme mukaan öljyntorjuntaratkaisujen kysyntä on enemmän riippuvainen öljyvuotoriskille alttiiden laivareittien määrästä kuin suoranaisesti öljyn kysynnästä. Öljyntorjunta ja öljyvuotojen ennaltaehkäisy ovatkin tärkeässä asemassa tulevaisuuden ympäristökatastrofien välttämisessä ja öljy-yhtiöiden kestävän kehityksen tavoitteiden täyttymisessä. Lisääntyvä biopolttoaineiden kysyntä tulee lisäksi osaltaan ylläpitämään öljyvahinkoihin varautumisen tarvetta.

Öljyntorjuntamarkkinan muutos ja muutosta ajavat tekijät 

Öljymarkkinan ennakoidaan pysyvän vakaana tulevina vuosina.[2] Öljymarkkina on viime vuosikymmeninä onnistuneesti vähentänyt merkittävien öljyvuotojen määrää murto-osaan aikaisemmasta, mutta öljyntorjuntamarkkinan kysyntä on näkemyksemme mukaan tasaisesti kasvanut. 

Markkinan kysyntää ajavat tulevina vuosina erityisesti:

  • vapaaehtoinen varautuminen, 
  • öljynporauksen lisääntyminen, 
  • ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet sään ääri-ilmiöt, 
  • öljymarkkinan muutos sekä 
  • öljyalan lainsäädännön kiristyminen.

Jätteen- ja vedenkäsittelymarkkina*

Lamorin nykyiset jätteenkäsittelypalvelut voidaan jakaa kahteen osaan: öljy-yhtiöille tuotettaviin jätteenkäsittelypalveluihin sekä maaperän puhdistuspalveluihin. 

Öljyalan yrityksille tuotettavien jätteenkäsittelypalveluiden markkinan koko on arviolta noin 1,7 miljardia euroa vuonna 2021.[3] Arvioimme, että yhtiön maaperän puhdistusratkaisujen tämänhetkinen kohdemarkkina muodostaa huomattavan markkinakokonaisuuden ollen vähintään samaa kokoluokkaa öljyalan yrityksille tuotettavien jätteenkäsittelypalveluiden markkinan kanssa. Maailmanlaajuisesti markkina on arvioidemme mukaan huomattavasti suurempi, sillä pelkästään Euroopan unionin jäsenvaltiossa käytettiin vuosien 2000 ja 2010 välillä keskimäärin noin 2,75 miljardia euroa vuodessa maaperän puhdistukseen.[4] Vedenkäsittelymarkkina on kokonaisuudessaan kooltaan valtava, esimerkiksi teollisen jäteveden kokonaisratkaisumarkkinan koko on noin 4 miljardia euroa.[5]

Jätteen- ja vedenkäsittelymarkkina on varsin säännelty, ja sille on ominaista projektien saaminen kilpailutusten kautta. Sertifikaatit (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007) ja merkittävät viimeaikaiset referenssit aiemmista toteutetuista onnistuneista projekteista ovat usein eduksi projektien kilpailutuksissa.

Jätteen- ja vedenkäsittelymarkkinan kasvu ja kasvua tukevat tekijät

Ennakoimme jätteen- ja vedenkäsittelymarkkinan kasvavan tasaisesti tulevina vuosina lisäten kysyntää kaikki toiminnat yhdistäville kokonaisvaltaisille ympäristöratkaisuille. 

Markkinan kysyntää kasvattavat erityisesti 

  • uusi sääntely ja lisääntyvät rajoitukset, 
  • kasvava ympäristötietoisuus, 
  • uusien markkina-alueiden avautuminen sekä 
  • kansainvälisen talouden positiivinen kehitys. 

Ennustamme kokonaismarkkinoiden kasvavan merkittävästi tulevina vuosina kestävän kehityksen tietoisuuden lisätessä kysyntää kaikki toiminnat yhdistäville kokonaisvaltaisille ympäristöratkaisuille. Ennustamme maaperän puhdistukseen liittyvän Lamorin kohdemarkkinan kasvavan lähivuosina noin 10 miljardiin euroon. Tämän kasvun ennustetaan tulevan uusien maaperänpuhdistusprojektien käynnistymisestä ja Lamorin maantieteellisen kattavuuden kasvusta. Markkina itsessään on huomattavasti suurempi, pelkästään Euroopan unionin alueella käytettiin vuosien 2000 ja 2010 välillä vuosittain noin 2,75 miljardia euroa maaperän puhdistukseen.[6] Lisäksi kohdemarkkinaa kasvattaa merkittävästi muovijätteen keräämiseen ja kierrättämiseen liittyvät mahdollisuudet.

* perustuu Lamorin johdon arvioihin


[1] Lähteet: Spears & Associates: Oilfield Market Report, Aquaporin A/S:n listalleottoesite 14.6.2021.

[2] Lähde: IAE: Oil 2021.

[3]Lähde: Spears & Associates: Oilfield Market Report.

[4] Lähde: EY: Evaluation of expenditure and jobs for addressing soil contamination in Member States.

[5] Lähde: Aquaporin A/S:n listalleottoesite 14.6.2021.

[6] Lähde: EY: Evaluation of expenditure and jobs for addressing soil contamination in Member States.