Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä osakkeenomistajien vahvistettavaksi tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, mikäli konsernitilinpäätös tulee laatia kirjanpitolain (1336/1997) nojalla. Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muiden asioiden lisäksi taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta sekä näiden palkkioista.

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Lamorin yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla tai toimittamalla kutsu sähköpostitse tai muulla tavoin kirjallisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Listautumisen jälkeen First North -sääntöjen mukaan Lamorin on myös julkaistava kutsu yhtiökokoukseen yhtiötiedotteella.

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei osakeyhtiölaissa tai Lamorin yhtiöjärjestyksessä ole asetettu tiettyä osallistujamäärää.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. 

Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen päätökset tehdään yleensä enemmistöpäätöksinä.