Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on voimassa Lamorin listautumisesta alkaen

1. YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Lamor Corporation Oyj. Yhtiön rinnakkaistoiminimi ruotsiksi on Lamor Corporation Abp ja englanniksi Lamor Corporation Plc. Yhtiön kotipaikka on Porvoo.

2. YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on öljyntorjuntalaitteiden ja muiden öljyyn liittyvien laitteiden, ympäristönhuoltolaitteistojen, veneiden sekä laivojen kehittäminen, valmistus, myynti, vuokraus ja tähän liittyvä toiminta sekä alaan liittyvä konsultointi, koulutus, ympäristönsuojeluohjelmien ja rahoitusmallien kehitys sekä muu ympäristönsuojelutoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa, omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä välittää raaka-aineita. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan sekä sivuliikkeen, tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Yhtiö voi perustaa sivuliikkeitä, tytär- ja osakkuusyhtiöitä myös ulkomaille.

3. OSAKKEIDEN NIMELLISARVO

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

4. TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

5. HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

6. TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimeämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

7. YHTIÖN EDUSTAMINEN

Hallitus edustaa yhtiötä voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti ja on oikeutettu päättämään prokura- ja edustamisoikeuksien myöntämisestä.

8. TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla tai toimittamalla kutsu sähköpostitse tai muulla tavoin kirjallisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

10. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, kuitenkin kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä:

  • tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen;
  • toimintakertomus; ja
  • tilintarkastuskertomus.

Tämän jälkeen on päätettävä:

  • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  • hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; ja
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Tämän jälkeen on valittava:

  • hallituksen jäsenet; ja 
  • tilintarkastaja.

11. OSAKKEIDEN KUULUMINEN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen.