Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista.

28.4.2022 pidetty Lamorin varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 20.000 euron vuosipalkkio, puheenjohtajalle 50.000 euron vuosipalkkio, ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 45.000 euron vuosipalkkio. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10.000 euron ja kullekin jäsenelle 5.000 euron vuosipalkkio. Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää palkkiota ei makseta. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.500 euron kiinteä vuosipalkkio. Mikäli palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää palkkiota ei makseta.

Lisäksi kaikille muille hallituksen jäsenille paitsi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan erillinen kokouspalkkio määrältään 1.000 euroa kultakin kokoukselta. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä kokouspalkkio on 750 euroa. Matkakustannukset korvataan Yhtiön matkustusohjesäännön ja Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvausperusteiden mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta ja sen perusteista. Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä kulloinkin voimassa olevista kannustimista. Toimitusjohtajalla on lisäksi asuntoetu.

Kannustinjärjestelmät

Lamorin hallitus on päättänyt uusien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustamisesta yhtiön avainhenkilöille. 

Kannustinjärjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa avainhenkilöiden ja Lamorin osakkeenomistajien intressit, kannustaa avainhenkilöitä saavuttamaan strategian mukaiset tavoitteet ja kasvattaa yhtiön taloudellista suorituskykyä yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä avainhenkilöiden sitouttamiseksi tarjoamalla kilpailukykyistä suoriteperusteista palkitsemista. 

Kannustinjärjestelmiin perustuvat palkkiot maksetaan lähtökohtaisesti osin Lamorin osakkeina ja osin rahana. Käteisosuudella katetaan palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Hallitus päättää palkkion maksun yhteydessä, maksetaanko palkkion osakeosuus yhtiön hallussa olevilla osakkeilla vai liikkeeseen laskettavilla uusilla osakkeilla. Lähtökohtaisesti palkkiota ei makseta, jos osallistujan työsuhde tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksua.

Avainhenkilöiden suoriteperusteinen osakepalkkio 

Suoriteperusteisessa osakepalkkiossa avainhenkilöillä on mahdollisuus ansaita Lamorin osakkeita hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme jaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Mahdolliset palkkiot maksetaan neljän kuukauden kuluessa kunkin jakson päättymisestä. Kunkin jakson perusteella maksettavien mahdollisten palkkioiden enimmäismäärä on rajattu hallituksen asettamaan osakkeen enimmäisarvoon. 

Tilikaudet 2022–2024 kattavan jakson ansaintakriteeri on oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS, earnings per share) tilikaudelta 2022. 

Hallitus on hyväksynyt kuusi (6) avainhenkilöä, joihin kuuluvat johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja, osallistumaan tilikaudet 2022–2024 kattavalle jaksolle. Kauden 2022–2024 perusteella maksettavat bruttomääräiset palkkiot vastaavat arvoltaan enintään noin 110 000 Lamorin osaketta laskettuna osakkeen päätöskurssilla hallituksen päätöstä edeltäneenä päivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 

Kukin johtoryhmän jäsen on velvollinen omistamaan 50 prosenttia saamistaan palkkio-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo Lamorissa vastaa 50 prosentin osuutta hänen kiinteästä vuosipalkastaan palkkion maksua edeltävänä kalenterivuonna. Vastaavasti toimitusjohtaja on velvollinen omistamaan 50 prosenttia saamistaan palkkio osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Lamorissa vastaa 100 prosenttia hänen kiinteästä vuosipalkastaan palkkion maksua edeltävänä kalenterivuonna. Mainittu määrä Lamorin osakkeita tulee omistaa niin kauan kuin jäsenyys johtoryhmässä tai asema toimitusjohtajana jatkuu ja seuraavat 12 kuukautta tämän jälkeen. 

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on kertaluontoinen ja kattaa tilikaudet 2022–2028. Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita palkkiona Lamorin osakkeita yhtiön markkina-arvon kasvun perusteella. 

Palkkion maksu riippuu hallituksen markkina-arvolle asettamien raja-arvojen, 200 miljoonaa euroa, 300 miljoonaa euroa, 400 miljoonaa euroa ja 500 miljoonaa euroa, ylittämisestä ja ylläpitämisestä. Toimitusjohtajalle maksettavan bruttomääräisen palkkion arvo vastaa enintään 550 000 Lamorin osaketta sisältäen myös käteisosuuden. 

Mahdolliset palkkiot maksetaan kahdessa tai useammassa erässä tilikausien 2024–2029 aikana kunkin asetetun kriteerin saavuttamisen jälkeen.Kullekin saavutetulle markkina-arvorajalle kohdistettava palkkio maksetaan kahdessa osassa siten, että 50 prosenttia palkkiosta maksetaan raja-arvon saavuttamisesta ja loput 50 prosenttia maksetaan ainoastaan, jos yhtiön markkina-arvo on vaaditulla tasolla ensimmäisen erän maksuvuoden lopussa tai ohjelmaan kuuluvan myöhemmän tilikauden lopussa. 

Toimitusjohtaja on velvollinen omistamaan 50 prosenttia hänelle ohjelman perusteella maksetuista palkkio-osakkeista niin kauan kuin hänen asemansa toimitusjohtajana jatkuu ja 12 kuukautta tämän jälkeen. 

Lamor palkitsemispolitiikka

Lamor toimielinten palkitsemispolitiikka, PDF

Lamor vuoden 2021 Palkitsemisraportti

Lamor vuoden 2021 Palkitsemisraportti, PDF (0,9 MB)