Hallitus

Lamorin yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä ja hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen valituista jäsenistä. Päätösvaltaisuutta laskettaessa huomioon ei oteta esteellisiä jäseniä.

Laissa ja Lamorin yhtiöjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi Lamorin hallitus:

 • ohjaa ja valvoo Lamorin johtamista ja toimintaa;
 • vahvistaa hallituksen valiokuntien työjärjestykset;
 • päättää Lamorin toimintaa koskevista merkittävistä seikoista;
 • valvoo Lamorin taloudellista raportointia, sekä tarkastaa ja hyväksyy Lamorin osavuosikatsaukset, vuosikertomukset ja tilinpäätökset;
 • hyväksyy Lamorin strategiset tavoitteet, riskienhallinnan periaatteet sekä tietyt Lamorin ohjeet ja käytännöt ja valvoo niiden toteuttamista;
 • päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta sekä Lamorin kannustinjärjestelmistä Lamorin palkitsemispolitiikan mukaisesti; 
 • päättää merkittävistä yritysostoista, investoinneista ja myynneistä; ja
 • määrittää Lamorin osinkopolitiikan.

Lamorin hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa. Hallitus saa kokouksissaan ajankohtaista tietoa Lamorin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat hallituksen lisäksi toimitusjohtaja ja talousjohtaja, ellei kokouksessa käsitellä heitä koskevaa asiaa. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallituksen jäsenet

Mika Ståhlberg (synt. 1969)
Mika Ståhlberg (synt. 1969)

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022

 • Ståhlberg toimii yritysjärjestelyliiketoiminnasta vastaavana osakkaana Asianajotoimisto Krogeruksella.
 • Ståhlbergilla on yli 25 vuoden kokemus liikejuridiikasta, yritysjärjestelyistä ja corporate governance -asioista.
 • Oikeustieteen kandidaatti Helsingin yliopistosta, asianajaja.
 • Suomen kansalainen.

Osakkeet: 11 500(1)

(1) Välillinen omistus määräysvaltayhteisö Cessuco Oy:n kautta

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Fred Larsen (synt. 1968)
Fred Larsen (synt. 1968)

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022
Hallituksen jäsen vuodesta 2008

 • Yksi Lamorin perustajista, ja hän on myös toiminut Lamorin toimitusjohtajana 2010–2019 sekä johtoryhmän jäsenenä 2006–2019
 • Larsen toimii lisäksi hallituksen puheenjohtajana Larsen Family Corporation Oy:ssä ja Krämaretorget Fastighets Ab:ssa
 • Yli 40 vuoden toimialakokemus
 • Ylioppilas
 • Suomen ja Tanskan kansalainen

Osakkeet: 10 895 650(1)

(1) Sisältäen suoraan omistetut osakkeet (1 098 350 osaketta) sekä välillisen omistuksen Larsen Family Corporation Oy:n kautta (9 797 300 osaketta).

Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta

Nina Ehrnrooth (synt. 1962)
Nina Ehrnrooth (synt. 1962)

Hallituksen jäsen joulukuun 2021 listautumisesta alkaen

 • Toimitusjohtaja Partioaitta Oy:ssä
 • Ehrnrooth on lisäksi Lyra in Africa r.y.:n hallituksen puheenjohtaja
 • Ehrnrooth on aiemmin toiminut HR-konsulttina Virvo Oy:ssä, HR-johtajana (HR manager) Dell Oy:ssä sekä Stadium Oy:n HR- ja varamaajohtajana
 • Kauppatieteen maisteri Hanken Svenska Handelhögskolanista
 • Suomen kansalainen

Osakkeet: 23 000

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Kaisa Lipponen (synt. 1980)
Kaisa Lipponen (synt. 1980)

Hallituksen jäsen joulukuun 2021 listautumisesta alkaen

 • Johtoryhmän jäsen (SVP, Communications & Sustainability) Paulig Ab:ssa
 • Lisäksi Lipponen toimii hallituksen jäsenenä Third Rock Finland Oy:ssä. Aikaisemmin viimeisen viiden vuoden aikana Lipponen on toiminut hallituksen jäsenenä ProCom Oy:ssä sekä muun muassa viestintäjohtajana Neste Oyj:ssä.
 • Filosofian maisteri Jyväskylän yliopistosta.
 • Suomen kansalainen.

Osakkeet: 3 500

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Timo Rantanen (synt. 1961)
Timo Rantanen (synt. 1961)

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

 • Hän on aiemmin 2018–2020 toiminut väliaikaisesti Lamorin operatiivisena johtajana sekä talousjohtajana vuosina 2001–2007
 • Rantanen toimii lisäksi hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana Capital Dynamics Oy:ssä, hallituksen puheenjohtajana Eksell Holding Oy:ssä, Corrosion Control International Oy:ssä, Genera -konserniin kuuluvissa yrityksissä sekä hallituksen jäsenenä Petter Larsen Holding Oy:ssä, Nurmijärven Linja Oy:ssä ja Joensuun Tila -konserniin kuuluvissa yrityksissä
 • Rantasella on yli 30 vuoden kokemus liiketoimintojen strategisesta suunnittelusta ja rahoituksesta
 • Kauppatieteen maisteri Vaasan yliopistosta
 • Suomen kansalainen

Osakkeet: 631 850(2)

(2) Välillinen omistus määräysvaltayhteisö Capital Dynamics Oy:n kautta.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen valiokunnat

Lamorin hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia avustamaan hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa, ja lisäksi se voi päättää niiden koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Lamorin hallitus on 23.11.2021 pitämässään kokouksessa päättänyt perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka toimintaa on kuvattu tarkemmin alla. Tarkastusvaliokunnan toiminta alkoi listautumisesta.

Lamorin hallitus on 28.4.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt perustaa palkitsemisvaliokunnan, jonka toimintaa on kuvattu tarkemmin alla. Tarkastusvaliokunnan toiminta alkoi sen perustamisesta päättäneestä kokouksesta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Tarkastusvaliokunta valmistelee esimerkiksi taloudelliseen raportointiin, riskienhallintaan, lähipiiritoimien seurantaan ja arviointiin, tilintarkastajiin, sisäiseen tarkastukseen sekä lakien ja määräysten noudattamiseen liittyviä asioita. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Lamorin hallitus. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava Lamorista riippumattomia ja vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava riippumaton Lamorin merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäseneksi ei voida ottaa henkilöä, joka osallistuu Lamorin tai se kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön päivittäiseen johtamiseen (esimerkiksi toimitusjohtajana).

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta.

Lamorin hallitus on 28.4.2022 pitämässään kokouksessa valinnut tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Timo Rantasen sekä jäseniksi Kaisa Lipposen ja Mika Ståhlbergin.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu palkitsemisasioiden valmistelu hallitukselle liittyen toimitusjohtajan ja muiden Lamorin avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen, sekä yleiset Lamorin palkitsemisperusteet ja kannustinohjelmat. Hallitus on vahvistanut palkitsemisvaliokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Lamorin hallitus. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava Lamorista riippumattomia. Valiokunnan jäseneksi ei voida ottaa henkilöä, joka osallistuu Lamorin tai se kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön päivittäiseen johtamiseen (esimerkiksi toimitusjohtajana).

Palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue.

Lamorin hallitus on 28.4.2022 pitämässään kokouksessa valinnut palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Timo Rantasen sekä jäseniksi Nina Ehrnroothin ja Kaisa Lipposen.